متد | دکوراسیون داخلی | متد دیزاین | غرفه سازی | دکوراسیون اداری | طراحی غرفه دکوراسیون اداری و دفتر کار
صفحه اصلي   ->   مقالات   ->  دکوراسیون اداری و دفتر کار

 دکوراسیون اداری و دفتر کار

 

عناصر طراحي داخلي يك فضاي اداري به شرح زير است :

  -پلان كاربردي و استاندارد : به طوري كه تمام نيازھاي اشخاص شاغل در آن فضا را رفع نمايد و متناسب با نوع كاربري باشد . به عنوان مثال نوع طراحي يك دفتر اداري مختص فعاليت ھاي مھندسي با دفتر كار يك وكيل متفاوت است و بايد با توجه به نوع فعاليت به جزئيات طرح مورد نظر پرداخته شود . 

 

نورپردازي مناسب و حداكثر استفاده از نورطبيعي يكي از اركان مھم دکوراسیون اداری به شمار مي رود . يکی از منابع نور طبيعی ، نور حاصل از خورشيد است که منبع انرژی است. استفاده از اين منبع نور طبيعی باعث ذخيره سازی قابل توجه انرژی الکتريکی می گردد نور محيط بايد در حد مطلوب باشد بايستي توليد سرما و يا گرمای نامطلوب نكند که نياز به انرژی اضافی باشد. ھمچنين برای استفاده از نور طبيعی بايد امکان تنظيم و کنترل نورمحيط وجود داشته باشد تا کارايي افراد را افزايش دھد. 

 

برای تنظيم نور از پنجره ھایی با ابعاد مناسب که در دکوراسیون اداری مورد توجه قرار می گيرد و شيشه ھای رفلکس مطلوب و پرده ھای مناسب استفاده می شود . در صورتي كه امكان استفاده از نور طبيعي نباشد ، ناچار به استفاده از نورھاي مصنوعي ھستيم كه بايد در انتخاب لامپ ھا ، از نوعي استفاده كرد كه بھترين كيفيت نوري و كم ترين مصرف را دارا باشند و در صورت امكان از ديمرھا براي تنظيم نور به جاي كليد ھاي معمولي استفاده كرد .طراحي سيستم ھاي ھوشمند نورپردازي نيز از روش ھاي معمول در دکوراسیون اداری مي باشد كه به طور چشمگيري از مصرف انرژي كاسته و بركيفيت نور در فضا مي افزايد . 

  - رنگ : استفاده از رنگ ھا و بافت ھا ي متناسب با فضاي اداري كه معمولا رنگ ھاي سرد باتركيب بسيار كمي از رنگ ھاي گرم كمك شاياني در جھت دستيابي به فضاي مطلوب مي كند.

 استفاده از رنگ زرد و كرم به دليل خاصيت انرژي بخشي و استواري در دکوراسیون اداري توصيه مي شود . مشتقات رنگي سبز ، بنفش و خاكستري نيز براي دکوراسیون به صورت تركيب با رنگ ھاي ديگر استفاده مي شود . در صورت استفاده از رنگھاي خنثي( سفيد ، خاكستري ، مشكي ) در ديوارھا و سقف ، بھتر است مبلماني با رنگ ھاي زرد و بافتي ساده به كار رود و تابلوھا و قاب ھايي با رنگ قرمزيا قھوه اي در ديوارھا نصب گردد. 

 

كف در دکوراسیون اداري بھتر است از جنس سنگ يا سراميك باشد . استفاده از كفپوش ھا ي ديگربه خصوص پاركت در دکوراسیون اداري توصيه نميشود مگر اين كه كفپوش ھاي توليد شده جھت استفاده مختص در دکوراسیون اداری باشد .

مبلمان استاندارد و چيدمان مناسب آن نيز از اساس كار دکوراسیون اداری ایده ال است . تھيه ي مبلمان خوب و ھماھنگ با رنگ و فضاي داخلي اتاق ھا و قراردادن آن ھا به طوري كه مزاحم رفت و آمد و فعاليت افراد نشود و زيبايي به محيط ببخشد . 

 

- صوت : عامل سر و صدا در دکوراسیون اداری بسیار حائز اهمیت است. آلودگي صوتي رابطه آشكار و قابل پيش بيني با عملكرد افراد در محيط كار دارد. سر و صدا باعث كاهش بازدهي افراد و ناراحتي آنها  . براي كاهش سر و صدا در محيط كار توصيه مي شود كه از فن آوري مهندسي در دکوراسیون اداری استفاده شود. به عنوان مثال از عايق لاستيكي در ماشين تحرير استفاده شود تا حركات ارتعاشي آن را كاهش دهيم. www.md-co.com  

عامل دیگر در دکوراسیون اداری، موسيقي است. موسيقي باعث مي شود كه شرايط كار براي افراد در محيط كار مطبوع تر باشد. موسيقي باعث مي شود خستگي ها كاهش پيدا كند و كاركنان هوشيارتر باشند. نتايج يك تحقيق نشان داده كه موسيقي بر ميزان توليد كاركنان می افزاید. 

تھويه و درجه حرارت متعادل براي جلوگيري ازاحساس خواب آلودگي و كسلي در دکوراسیون اداری بسيار مھم است و تا حد امكان بايد تدابيري براي اين كارانديشيده شود دماي مناسب محل كار بر عملكرد شغلي و سلامت كاركنان اثر مستقيم دارد. نتايج تحقيقات نشان داده كه درجه حرارت مؤثر و زياد، ‌بر عملكرد شناختي، جسمي و ادراکي افراد اثر مي گذارد. گرماي زياد باعث مي شود كه افراد بي حوصله و عصبي شوند و گرماي كم با بهتر بگوييم سرما، باعث بي حالي آنها شده و موجب كاهش بازده آنها مي شود. پس در دکوراسیون اداری بايد ميزان حرارت لازم را بررسي كرد و در نقشه كار گنجاند.

 

- استفاده از كامپيوتر : در طي دو دهه گذشته بهره گيري از کامپیوتر باعث شده دکوراسیون اداری نيز دچار تحول و دگرگوني شود. در هنگام استفاده از كامپيوترها چشم ها خسته  مي شوند و آسيب مي بينند. پس بايد در دکوراسیون اداری به محل قرارگيري مانيتورها به لحاظ تابش زاويه نور دقت كنيم تا از انعكاس نور زياد در آنها جلوگيری كنيم. و همچنين با استفاده از ميزهاي كار و وسايل مناسب و تغيير نحوه نشستن افراد پشت ميزهاي كار از خستگي مفرط و آسيب ديدن دستها كه بيشترين نقش در استفاده از وسايل كار را دارند، ‌جلوگيري كنيم.

 

 

 

 

٢٣:٤٦:٢٢  يكشنبه ٨ بهمن ١٣٩١
 
تاريخ مقاله
826kb
 
حجم مقاله
٠
 
تعداد دانلود